หอสวดมนต์ - วิปัสสนา

                 สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

              ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ช่วงเช้า

     นิสิตนักศึกษาร่วมสวดมนต์ช่วงเข้าโครงการ